Bishnupriya Manipuri Ela

Albumgor Nangha: Bishnupriya Manipuri Ela

Punglol - Dakula
Ogyano adharoma - Suniti Sinha
O dada girok - Hari Narayan Sinha
O boga Homaji - Suniti Sinha
Na jeiga madoi - Suniti Sinha
Ato larade - Suniti Sinha
Amar bonok dauali - Suniti Sinha
Ami karta dehiya - Suniti Sinha
Aho aho amar sou - Hari Narayan Sinha
Ima Ima tor mohima - Suniti Sinha
Kanhai nacher tale tale - Hari Narayan Sinha
Kale Kale kalo kotha - Suniti Sinha
Ki thongse - Suniti Sinha
Kunjo bone lehau ful - Suniti Sinha
Gopati maloti - Suniti Sinha
Prodipo loya - Hari Narayan Sinha
Ghur koli kalor lila - Suniti Sinha
Jakarta tara singari - Suniti Sinha
Najitouga arta bone - Hari Narayan Sinha
Punchi palo - Suniti Sinha
Futi bulik habiye tiloya - Suniti Sinha
Ful chhiriri - Suniti Sinha
Bororn porle torop torop - Suniti Sinha
Bura morise - Suniti Sinha
Bouborone kal boisakhe - Suniti Sinha
Jarga kanu - Hari Narayan Sinha
Jikga gidei - Suniti Sinha
Jikgga Sakhi pani anikga - Suniti Sinha
Jesare mi Imare dahuri - Suniti Sinha
Rudor madoi jaga jaga - Suniti Sinha
lising lising rokote bahiya - Suniti Sinha
lempa lokeir bora girok - Suniti Sinha
Sor sor kam kor - Suniti Sinha
Saloik Saloik aji Bishnupriyar sou - Suniti Sinha
Homa deuri Ima - Hari Narayan Sinha
Homa deuri Baba - Hari Narayan Sinha
Hangso kolo - Suniti Sinha