Manpahiya

Albumgor Nangha: Manpahiya

Ailgane Abhuj Monhan - Sham kumar Singha
Aji Brindhabone Holi - Sham kumar Singha
Hari Hari bull Manhan - Sham kumar Singha

Baki Tuphan...

Michha Mayat

Albumgor Nangha: Michha Mayat

Giri Githanirang - Sham kumar Singha
Hari Hari Bul Harina - Sham kumar Singha
Aar asha nei - Shyam Kumar Sinha

Baki Tuphan...

Maya

Albumgor Nangha: Maya

Bare Bare kya more - Anjana Singha
Provu tor Chorone - Anjana Singha
Ti Mor Maya - Anjana Singha & Rajib Kumar

Baki Tuphan...

MINGAL

Albumgor Nangha: MINGAL

Ima Tor Chorone - RABI SINGHA
Prano Sokhi - Shuba Sinha
Hattgo Tengaray - RABI SINGHA

Baki Tuphan...

আরো নিবন্ধ...

  1. Mon Siksha
  2. Nungsi Nungsi
  3. Prem
  4. Probhu Tor Lila