Mon Siksha

Albumgor Nangha: Mon Siksha

Ai Jiggamon - Bina Sinha
Brindabone Brojor Mati - Bina Sinha
E Khurang Pura Hori - Bina Sinha

Baki Tuphan...

Prem

Albumgor Nangha: Prem

gopati maloti singari - Dirjit, Suniti, Amit & Sanjib
Jitouga me belaia tore - Dirjit, Suniti, Amit & Sanjib
Mi pure pure mortou - Dirjit, Suniti, Amit & Sanjib

Baki Tuphan...

Nungsi Nungsi

Albumgor Nangha: Nungsi Nungsi

Anikga Nungeipar - Bina Sinha
Avar Bhagane - Bina Sinha
Awi Samor basi Roher - Bina Sinha

Baki Tuphan...

Probhu Tor Lila

Albumgor Nangha: Probhu Tor Lila

Krishna Namor Bou Borone - Kiron & Shyam Sinha
MoiPong - Kiron & Shyam Sinha
Nikka Nikka Ningkor - Kiron & Shyam Sinha

Baki Tuphan...

আরো নিবন্ধ...

  1. Rakhual
  2. Ras
  3. Sadhu Thakur